VÅRA MODELLER

NYA BILAR

FÖRETAGSCENTER

BEG BILAR

VERKSTAD

RESERVDELAR

BOKA PROVKÖRNING

TVÄTT/REKOND

KONTAKTA OSS

LÄNNA BILCENTER – Din Mitsubishi handlare söder om Stockholm

Integritetspolicy

 

Introduktion

För oss på Länna Bilcenter AB, org.nr 556456-5116 är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Din personliga integritet är viktig för oss och därför gör vi vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och att efterleva tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och praxis som gäller på området, däribland Dataskyddsförordningen (”GDPR”) (EU 2016/679).
För att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter och för att vi ska leva upp till vår informationsskyldighet enligt Dataskyddsförordningen berättar vi i denna integritetspolicy

 

 

1. Vad som utgör en personuppgift respektive en behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Även registreringsnummer och chassinummer(VIN-nummer) för fordon räknas som personuppgifter då de kan användas till att identifiera fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

2. Vem som bär ansvaret för insamlade personuppgifter

Länna Bilcenter AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi hanterar som rör dig. Detta hindrar dock inte att andra organisationer, t.ex. banker och kreditinstitut, myndigheter etc. som även de hanterar motsvarande uppgifter om dig kan ha ett självständigt personuppgiftsansvar.

 

3. Vilka personuppgifter vi hanterar, ändamålet för våra behandlingar, vår lagliga grund samt lagringstider

I egenskap av bilsäljare/återförsäljare behandlar vi personuppgifter som rör dig från ett flertal källor:
• Uppgifter som du lämnat till vår verkstad
• Uppgifter som du lämnat direkt till oss vid kontakt via t.ex. hemsida/formulär
• Uppgifter som vi samlat in från externa källor t.ex. Tranportstyrelsens Vägtrafikregister
Nedan ger vi dig en översikt över de behandlingar av personuppgifter vi kan komma att genomföra, för vilka ändamål vi genomför behandlingarna samt på vilken laglig grund vår behandling vilar.

 

 

Uppgifter för köp- eller tjänsteavtalet med dig

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

• Namn

• Adress, telefonnummer och epost

• Personnummer

• Betalningsinformation samt betalningshistorik

• Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från köpet/servicen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Uppgifter för bokföring mm

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

• Namn

• Adress

• Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress etc.

 

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

 

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys

Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

• Namn

• Adress, telefonnummer och epost

• Personnummer

• Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

 

 

4. Vilka som kan komma att ta del av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att delas med företag/organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att de är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget/organisationen ska behandlas. Sådana företag/organisationer omfattar:
• Banker och andra kreditinstitut, avseende finansieringstjänster
• Försäkringsbolag, avseende försäkringstjänster
• Myndigheter, avseende våra lagstadgade rapporteringsskyldigheter
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets/organisationens integritetspolicy.

 

5. Var vi behandlar dina personuppgifter
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter i möjligaste mån ska behandlas inom EU/EES. Då MMC Bilar Sverige AB:s ägare såväl som tillverkaren finns utanför EU/EES kan vi dock i vissa fall vara tvungna att överföra dina uppgifter utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.
Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler.

 

6. Dina rättigheter som registrerad
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

 

 

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


8. Hur du kommer i kontakt med oss

 Om du vill komma i kontakt med oss i frågor rörande hantering av personuppgifter ska du i första hand vända dig till:

Länna Bilcenter AB

Fräsarvägen 1, 142 50 SKOGÅS

Tel: 08-544 900 02

 

 

 

 

 

 

HITTA TILL OSS

Välkommen till Länna Bilcenter AB

Länna Industriområde

 

Fräsarvägen 1, 142 50 Skogås

Tel. försäljning: 08 - 544 900 02

Tel. verkstad: 08 - 544 900 03

Våra öppettider:

 

Försäljning:

Måndag - Fredag 09.00 - 18.00

Lördag 11.00 - 15.00

Söndag 11.00 - 15.00

Verkstad & reservdelar:

Måndag - Fredag 08.00 - 17.00

Information

Coockies

Integritetspolicy

 

Copyright © 2018 Länna Bilcenter AB. Alla rättigheter reserverade  |  Design och produktion Arbanz Media Group AB, Stockholm